Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải (sách)

01 Tháng Năm 201916:13(Xem: 6896)

BÁT NHÃ TÂM KINH CHÚ GIẢI
Thích Thái Hòa
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

 bat-nha-tam-kinh-chu-giai-thich-thai-hoa


MỤC LỤC

Ngỏ
Chương I. Nẻo Vào Tuệ Không 
Chương II. Lý Do Kinh Bát Nhã Xuất Hiện
Chương III. Các Tụng Bản Bát Nhã
Chương IV. Giải Thích Đề Kinh 
Chương V. Tựa Phần 
Chương VI. Chánh Tông Phần 
Chương VII. Lưu Thông Phần
Chương VIII. Bát Nhã Và Tình Yêu
Chương IX. Vài Nét Lịch Sử Phát Triển
PHỤ MỤC Prajñāpāramitāhṛdayasūtram
Bản Việt dịch từ Phạn văn  
Thư Mục Tham Khảo
Ngữ Vựng
Các Tác Phẩm Của Tác Giả Đã Xuất Bản

NGỎ

Bát nhã là tuệ giác của Phật.

Tuệ giác ấy, siêu việt mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy năm uẩn là ngã, là tự thân của ngã hay là thuộc tính của ngã.

Tuệ giác ấy, không những siêu việt mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy năm uẩn là ngã; là tự thân của ngã hay là thuộc tính của ngã, mà còn siêu việt luôn cả đối với mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy mỗi uẩn là ngã; là tự thân của ngã hay thuộc tính của ngã.

Tuệ giác ấy, không những siêu việt mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy đối với mỗi uẩn là ngã; là tự thân của ngã hay là thuộc tính của ngã, mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy những nguyên tố hợp thành mỗi uẩn là ngã; là tự thân của ngã hay thuộc tính của ngã.

Ngã hoàn toàn không có điểm đứng ở trong thực địa của năm uẩn đã đành mà còn không có điểm đứng ở nơi thực địa của mỗi uẩn và ở nơi những nguyên tố kết thành mỗi uẩn.

Tuệ giác ấy, không những siêu việt đối với mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy đối với các pháp hữu ngã, hữu vi mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy đối với các pháp thuộc vô ngã và vô vi nữa.

Tuệ giác ấy, không những siêu việt đối với mọi ý niệm thuộc về sinh, mà còn siêu việt luôn cả đối với mọi ý niệm thuộc về vô sinh; không những siêu việt đối với mọi ý niệm thuộc về diệt mà siêu việt luôn cả mọi ý niệm thuộc về phi diệt; không những siêu việt những ý niệm vô thường mà cònsiêu việt đối với mọi ý niệm về thường; không những siêu việt mọi ý niệm đến mà còn siêu việtmọi ý niệm không đến; không những siêu việt hết thảy ý niệm đi mà còn siêu việt luôn hết thảy ý niệm không đi; không những siêu việt mọi ý niệm đồng nhất mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệmphi đồng nhất; không những siêu việt mọi ý niệm dị biệt mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm phi dị biệt.

Bát nhã là siêu việt mọi ý niệm, ngay cả ý niệm về Bát nhã và phi Bát nhã. Nên, Bát nhã không có đối tượng để chướng ngại, để vướng mắc và không bị vướng mắc bởi bất cứ một cái gì, ngay cả cái ý niệm về Bát nhã và siêu việt Bát nhã.

Bát nhã là vậy, nên Bát nhã là tuệ giác của Phật. Tuệ giác ấy có năng lực nhận diện bản lai diện mục của mọi nguyên tố tạo thành khổ đau và có năng lực dập tắt hoàn toàn mọi nguyên tố tạo thành khổ đau ấy.

Mọi nguyên tố khổ đau đã bị dập tắt hoàn toàn bởi Bát nhã, thì mọi khổ đau không còn có lý do gì để biểu hiện. Mọi vọng tưởng vắng bặt. Mọi sợ hãi hoàn toàn chấm dứtNiết bàn tuyệt đối tự hiện hữu, nhưng tuyệt đối không hiện hữu ở trong mọi nhận thức của thế giới tục đếBát nhã là vậy, nên ở trong Giới-Định-Tuệ, Bát nhã đã chuyển hóa giới học vô lậu của hàng hanh văn, trở thànhpháp môn tâm địa, lấy tâm Bồ đề làm chính điểm để quán chiếu và phát triển giới học đến chỗviên mãn thanh tịnh pháp thân

Bát nhã là vậy, nên ở trong định học vô lậuBát nhã đã lấy phiền não làm chất xúc tác để thể nhập “ ải ấn tam muội”, nhiếp phục hết thảy phiền não chướng và sở tri chướngđạt đến chỗ sự, lý, lý sự và sự sự dung thông vô ngại trong cùng một tính thể nhất như.

Bát nhã là vậy, nên ở trong tuệ học vô lậuBát nhã đã nâng tầm giác quán của “minh sát tuệ” trở thành trí tuệ minh triệt thể tínhnăng lựctác dụngnhân duyênquả báo, gốc rễ, ngọn ngành của các pháp hữu vivô vihữu lậuvô lậu một cách minh triệt và đưa tam thừa hội nhập Nhất thừavô thượng.

Bát nhã là vậy, nên ở trong Lục độBát nhã là chủ não, là dẫn đạo, để cho Bố thí độTrì giới độ,Nhẫn nhục độTinh tấn độ và Thiền định độ không bị mắc kẹt ở đôi bờ, không bị mắc kẹt ở gầm cầm, không bị mắc kẹt bởi những gò đồi nổi lên ở giữa những dòng sông nhận thức hay các dòng chảy của mọi tư duy triết học mà thẳng vào biển cả vô biên của tuệ giác.

Không có Bát nhã thì không thể siêu việt mọi ý niệm, không siêu việt mọi ý niệm thì không thểvượt qua mọi khổ ách, để có thể đi vào biển cả của tự tính thanh tịnh hay Niết bàn tuyệt đối.

Vì vậyBát nhã là trí tuệ tinh túy của Phật và là tinh hoa của Phật giáoBát nhã tâm kinh là kinh tinh yếu nói về trí tuệ và tinh hoa ấy.

Bát nhã là trí tuệ tinh hoa của Phật. Nên, Bát nhã không đến trước Phật, không đến sau Phật, không phải đồng hành với Phật mà Bát nhã là Phật.

Vì vậy, chư Phật có mặt ở đâu thì át nhã có mặt ở đó, át nhã có mặt ở đâu thì chư Phật đản sinh ở đó và Bát nhã có mặt lúc nào, thì Phật xuất hiện ngay ở lúc ấy.

Chư Phật đản sinh ở đâu, thì trí tuệ có mặt ở đó và từ bi sinh ra từ trí tuệ ấy là để nuôi lớn đại nguyện và đại hạnh của Bồ tát, nhằm tịnh hóa chúng sinh trang nghiêm vô lượng cõi Phật.

Bát nhã là vậy, nên Bát nhã là tinh hoa của Phật giáo và Bát nhã tâm kinh là kinh tinh hoa của trí tuệ và là trái tim từ bi của Phật giáo. Chùa Phước Duyên - Huế, mùa đông 2008 Thích Thái Hòa

 


pdf_download_2
bat-nha-tam-kinh-chu-giai-ht-thich-thai-hoa

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Tám 2020(Xem: 9459)
06 Tháng Bảy 2016(Xem: 8282)
Đối nghịch, mâu thuẫn là hiện tượng thường xảy ra trong đời sống. Khi không thể giải quyết, nó đưa đến thù ghét và chiến tranh. Từ ngày có con người trên trái đất cho đến ngày nay, chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt.
19 Tháng Năm 2016(Xem: 9991)
Bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu Daijokyo) xuất xứ từ thời Vua Taisho (Đại Chánh) ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ thứ 20. Đây là một bộ Đại Tạng Kinh của Bắc truyền được tổng hợp cũng như sự giảo chánh của các nhà học giả Phật Giáo Nhật Bản lúc đương thời qua các bộ Minh Đại Tạng, Càn Long Đại Tạng v.v… Tổng cộng gồm 100 quyển, dày mỏng khác nhau, mỗi quyển độ 1.000 đến 1.500 trang khổ lớn. Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh đã cho phiên dịch hoàn toàn sang tiếng Việt tại Đài Loan thành 203 cuốn(đã in được 93 cuốn), mỗi cuốn từ 800 đến 1.500 trang. Tổng cộng các bản dịch về Kinh, Luật, Luận của Đại Thừa không dưới 250.000 trang sách.
12 Tháng Năm 2016(Xem: 9490)
BÁT NHÃ BA LA MẬT là một trong những hệ tư tưởng của Đaị thừa Phật giáo Bắc tông. Bát Nhã Ba La Mật, Trung Hoa dịch: TRÍ TUỆ ĐÁO BỈ NGẠN. Thành ngữ đáo bỉ ngạn, chỉ cho sự viên vãn cứu kính, sự hoàn thành trọn vẹn về một lãnh vực tri thức, một công hạnh lợi tha, một sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn..
09 Tháng Năm 2016(Xem: 11115)