Mục Lục

05 Tháng Ba 201200:00(Xem: 20106)

Thiện Phúc
THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
ZEN IN LIFE 
Việt - Anh - Vietnamese - English
Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại
Oversea Vietnamese Buddhism

MỤC LỤC
Lời Đầu Sách
Lời Giới Thiệu
Mục Lục
Phần 1 (01-45)
1. Thiền Là Gì?—What Is Zen? 
2. Mục Đích Của Việc Hành Thiền - Purposes of Meditation Practices 
3. Thiền Không Phải Là Một Triết Học Lý Thuyết Không Thực Tiễn
 Zen Is Not So Much An Unpractical Theoretical Philosophy 
4. Sự Phát Triển của Tâm Thức—A Mental Development 
5. Thiền Quán Trong Phật Giáo - Meditation and Contemplation in Buddhism
6. Hành Giả Tu Thiền Trong Đạo Phật Là Ai? - Who Is A Zen Practitioner in Buddhism? 
7. Phát Triển Toàn Thể Con Người—Developing Man As A Whole 
8. Những Dòng Thiền Truyền Thừa—Handed-Down Traditions 
9. Thiền Vô Ngã Tướng—Zen Without Mark of the Self 
10. Kiểm Soát và Tịnh Tâm—Mind-Control and Purification 
11. Tâm Bình Tĩnh và Không Dao Động trong mọi Hoàn Cảnh
 To Maintain a Cool and Un-agitated Mind under All Circumstances
12. Không Phải là Nỗ Lực Phân Tích và Suy Diễn
 Not an Exercise in Analysis or Reasoning 
13. Triệt Tiêu Sự Chấp Ngã—Elimination of the ‘Self’ 
14. Những Đoá Hoa Tuệ Giác và Bi Mẫn—Flowers of Insight Compassion 
15. Thấy Được Mặt Mũi của Thực Tại—To See the True Face of Reality
16. Hạnh Phúc Tự Làm Chủ Lấy Mình-The Happiness of Mastering of Ourself 
17. Tâm Chúng Sanh và Phật không Sai Khác
 There is no Difference between Sentient Beings and the Buddha 
18. Một Trong Những Phương Thuốc—Meditation is One of the Medicines 
19. Thủ Hữu Càng Ít Càng Tốt—To Possess As Little As Possible 
20. Thanh Tịnh Thân Tâm—To Purify Body and Mind 
21. Thanh Tịnh Giới Đức—To Purify Morality 
22. Biết Được Bản Chất Của Chính Mình—To Know One’s Own Nature 
23. Sự Khác Biệt giữa Tri Thức và Thể Nghiệm
 The Difference between Intellectual and Experiential Knowledge 
24. Thiền Chỉ và Thiền Tuệ Giác—Calm Meditation and Insight Meditation 
25. Thiền Chỉ—Samatha Meditation 
26. Khổ Hạnh—Ascetic Practices 
27.Thiền và Bát Thánh Đạo—Zen and The Eightfold Noble Path 
28. Kỷ Luật Tự Giác—Self-Discipline 
29. Trực Ngộ—Direct Acquisition of Enlightenment 
30. Dập Tắt Dòng Suy Tưởng và Làm Sáng Tỏ Tâm Tính
 To Stop the Flow of Thoughts and to Clear the Mind 
31. Năng Lực của Tâm Linh—The Power of the Mind 
32. Ba Mục Tiêu Của Tọa Thiền—Three Aims of Meditation 
33. Thiền Tập theo Kinh Duy Ma Cật--Meditation Practices in the Vimalakirti Sutra
34. Sự Cần Thiết của Thiền Quán—The Necessity of Meditation 
35. Lợi Ích của Thiền Tập—Benefits of Meditation Practices 
36. Tọa Thiền—Sit in Meditation 
37. Năm Giai Đoạn Tu Tập Tọa Thiền-Five Stages of Practices of Sitting Meditation
38. Tọa Thiền theo Đại Sư Thần Tú - Sitting Meditation according to Great Master Shen-Hsiu 
39. Tọa Thiền Theo Lục Tổ Huệ Năng - Sitting Meditation according to the Sixth Patriarch Hui Neng 
40. Tọa Thiền theo Kinh Duy Ma Cật - Sitting Meditation According to the Vimalakirti Sutra 
41. Trước Khi Thiền Quán—Before Meditation 
42. Trong Khi Thiền Quán—During Meditation 
43. Kiểm Soát Tâm—Control the Mind 
44. Quán Thân Vô Thường—Contemplation of an Uneternal Body 
45.Thiền và Chánh Ngữ—Zen and the Right Speech 
Phần 2 (46-90) 
46. Xả Thiền—Releasing Meditation 
47. Thời Gian Thực Tập Thiền Quán—The Length of Time of Practice Meditation 
48. Thiền Hành—Walking Meditation 
49. Thiền Chỉ—Tranquility of Mind 
50. Sự Liên Hệ Giữa “Chỉ” và “Quán” - The Relationships Between “Samatha” and “Vipasyana” 
51. Sự Thư Giản cho người Tại Gia—Relaxation for Laypeople 
52. Giữ Cái Tâm ‘Không’ Trong Cuộc Sống Hằng Ngày
 Keep the ‘Mind of Emptiness” In Daily Life 
53.Thiền Dạy Chúng Ta Cái Gì?—What Does Meditation Teach Us? 
54. Thiền và Lễ Lạy Trong Đời Sống Hằng Ngày—Zen and Bowing in Daily Life
55. Thu Thúc Lục Căn trong Cuộc Sống Hằng Ngày
 Sense Restraint in Daily Activities
56. Quân Bình Tham Dục—To Balance Lust 
57. Quân Bình Sân Hận—To Balance Anger
58. Thấy Mọi Vật Đúng Như Thật—To See Things As They Really Are
59. Nhìn ‘Khách Quan’ Trên Vạn Hữu—An Objective View on All Things
60. Thiền và Tâm Thức—Zen and Consciousnesses
61. Thiền Quán--Niệm Phật--Lễ Bái
 Meditation--Buddha Recitation--Bowing to the Buddha
62. Tỉnh Thức—Mindfulness
63. Tỉnh Thức Nơi Hơi Thở—Mindfulness of the Breath
64. Bốn Cách Phát Triển Chánh Niệm—Four Ways to Develop Mindfulness 
65. Tâm—Mind
66. Tâm Là Đối Tượng Của Thiền Quán—Minds As Objects of Meditation Practices 
67. Thiền Quán và Tâm Chúng Sanh—Meditation and Beings’ Mind
68. Tâm Giác Ngộ—Enlightened Mind 
69. Tâm Không—Mind of Non-Existence 
70. Phân Biệt và Vô Phân Biệt—Discrimination and Non-Discrimination
71. Tâm Vô Phân Biệt—Non-Discriminating Mind
72. Tâm Vô Sở Trụ—The Mind Without A Resting Place
73. Nhất Điểm Tâm—One-Pointedness
74. Thiền và Luật Nhân Quả—Zen and Law of Cause and Effect
75. Thiền và Nghiệp Báo—Zen and Karma and Results 
76. Chuyển Hóa “Nội Kết”—Tranformation of “Internal Formations” 
77. Buông Bỏ—Equanimity (Letting Go) 
78. Thiền Quán về Khổ Đau—Meditation on Suffering
79. Lấy Khổ Đau làm Đối Tượng Tu Tập Thiền Quán
 To Consider Sufferings as Subjects of Meditation 
80. Quán Chiếu “Khổ Đau”—To Contemplate on “Suffering” 
81. Thân Nghiệp—Karma of the Body 
82. Khẩu Nghiệp—Karma of the Mouth
83. Ý Nghiệp—Karma of the Mind
84. Thiền và Thân-Khẩu-Ý—Zen and Body-Mouth-Mind
85. Thiền và Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện—Zen and Fourteen Unwholesome Factors
86. Ma Chướng—Demonic Obstructions
87. Thập Đạo Binh Ma theo Kinh Nipata
 Ten Armies of Mara according to the Nipata Sutta
88. Không Dính Mắc—Non-Attachment
89. Phóng Dật-Buông Lung—Heedlessness and Giving Free Rein to One’s Emotion 
90. Tĩnh Lự—Stilling the Thoughts 
Phần 3 (91-134)
91. Bát Phong và Khẩu Đầu Thiền—Eight Winds and Bragging Zen
92. Quán Tưởng—Contemplation
93. Thiền và Tánh Không—Zen and Sunyata
94. Quán Thân—Contemplation of Body
95. Quán Pháp—Contemplation of Mental Objects
96. Quán Tâm—Contemplation of Mind
97. Quán Thọ—Contemplation of Sensations
98. Quán Chiếu Vạn Hữu—Contemplation on Everything
99. Dòng Suối Giải Thoát—The Stream of Liberation
100. Quán Phật—Contemplate upon the Buddha
101. Sổ Tức Quán—Breathing Meditation
102. Quán Sanh Diệt—Contemplation of Rise and Fall
103. Giác Ngộ—Enlightenment
104. Công Đức—Virtues
105. Ấn Chứng Giác Ngộ—Seal of Authentication
106. Năm Loại Bảo Vệ—Five Protections
107. Đại Tín, Đại Dũng và Đại Nghi - Great Faith, Great Courage, and Great Questioning
108. Đốn Tiệm—Sudden and Gradual Enlightenments
109. Cảm Giác Siêu Thoát—Feeling of Exaltation
110. Sự Giải Thoát Cuối Cùng—Final Emancipation
111.Thiền và Chánh Nghiệp—Zen and the Right Action
112. Giải Thoát Tâm—Deliverance of Mind
113. Điều Phục Vọng Tâm—Tame The Deluded Mind
114. Thiền Tập Trong Phiền Não—Meditation in the Affliction
115. Thiền và Nhẫn Nhục—Zen and Endurance
116. Tiến Trình Đi Đến Chánh Định - The Process of Meditation Toward Right Concentration
117. Sự Liên Hệ giữa Định và Tuệ trong Thiền
 The Relationship between Concentration and Insight in Zen
118. Tam Muội—Samadhi
119. Tám Loại Giải Thoát trong Nhà Thiền—Eight Liberations in Zen
120. Pháp Môn Thiền Định—Methods of Meditation
121. Quán Tưởng Môn—Visualization Method
122. Pháp Môn Nhẫn Nhục—Dharma Gate of Patience
123. Thiền Quán Về Tâm—Meditation on the Mind
124. Vô Tâm—No-Mind
125. Yếu Tố và Động Lực Cần Thiết cho Sự Giác Ngộ
 Necessary Elements and Powers for Attaining Enlightenment 
126. Tám Đặc Điểm Chính Của Giác Ngộ - Eight Chief Characteristics of Enlightenment
127. Trở Về Sự Tĩnh Lặng—Retreat in Silence
128. Thiền và Chánh Mạng—Zen and the Right Livelihood
129. Sân Hận—Ill-Will
130. Tập Khí—Remnants of Habits
131. Nhiễm Ô—Taints
132. Đối Trị Tham Sân Si—To Subdue Lust, Anger and Ignorance
133. Thiền và Tuệ Học—Zen and the Branches of Wisdom
134. Bất Muội Nhân Quả--Bất Lạc Nhân Quả
 Not Being Unclear about Cause and Effect - Not Falling Subject to Cause and Effect 
Phần 4 (135-179)
135. Thấy Được Bản Chất Thật của Sự Kiêu Mạn
 To See the Real Nature of “Pride” 
136. Trạng Thái Đau Khổ của Ganh Tỵ—The State of Suffering of “Envy”
137. Bản Chất Thật của Sự Hoài Nghi—The Real Nature of Doubt
138. Bản Chất Thật của Tà Kiến—The Real Nature of “Wrong Views”
139. Thiền và Chánh Tinh Tấn—Zen and the Right Effort 
140. Thiểu Dục Tri Túc
 Content with few Desires and Satisfy With What
 We Have At This Very Moment
141. Sự Tầm Cầu Vô Tận—Unlimited Seeking
142. Tai Hại của Dục Lạc—Disadvantages of the Sensual Pleasures
143. Vô Sở Cầu—Non-Seeking
144. Điều Phục Thân-Khẩu-Ý—To Control the Body-Mouth-Mind
145. Thân Hành Niệm Tu Tập—Cultivation of Mindfulness of the Body
146. Tu Là Chuyển Nghiệp—Cultivation Means Changing the Karma
147. Bước Đường Tu Tập—The Stages on the Path of Cultivation
148. Sự Tu Hành Tinh Tấn—Diligent Cultivation
149. Pháp Giải Thoát—Dharmas of Liberation
150. Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận - Eight Things That Lead to the Cutting off of Affairs
151. Ngoại Cảnh—External States or Objects
152. Nội Cảnh—Internal Realms
153. Vô Thức—The Unconscious
154. Phân Biệt Ma Cảnh—Distinguishing of Demonic Realms
155. Tiết Độ Trong Tu Tập—Moderation in Cultivation 
156. Đạo Lộ Diệt Khổ—The Path to the Removal of Sufferings
157. Ngũ Cần Chi—Five Factors of Endeavour
158. Bát Đại Nhân Giác—Eight Awakenings of Great People
159. Vô Ngã—Selflessness
160. Bản Chất Vô Thường Của Vạn Hữu—The Impermacence of All Things 
161. Vô Minh—Ignorance
162. Thiện Hữu Tri Thức—Good-Knowing Advisors
163. Ác Tri Thức—Evil Friends
164. Kham Nhẫn và Điều Hòa—Endurance and Moderation
165. Thiền Định Ba La Mật—Meditation-Paramita
166. Đại Tín—Great Faith
167. Tự Chủ—Self-Mastery
168. Tự Tánh—Self-Nature
169. Trí Huệ—Wisdom
170. Bốn Cửa Đi Vào Tri Kiến Phật—Four Doors of the Enlightened Knowledge
171. Những Khảo Đảo Trong Tu Tập—Testing Conditions in Cultivation
172. Mười Lầm Lạc Thiền Giả Có Thể Bị Rơi Vào
 Ten Wrong Ways Into Which Zen Practitioners May Fall 
173. Bắc Tông Thần Tú—Shen-Hsiu’s Northern School
174. Lo Lắng và Khổ Sở—Worries and Miseries
175. Bích Quán—Wall-Gazer
176. Thiền Tịnh Trụ—Calm Abiding Meditation
177. Tu Tập Buông Xả—Cultivation of Letting Go or Relaxation
178. Ngã-Nhân-Chúng Sanh- và Thọ Giả Tướng
 The Self-Living Beings-Others-and Life Span 
179. Tu Tập Kỷ Luật Tâm Linh—Cultivation on Spiritual Discipline
180. Công Việc Hằng Ngày Trong Tự Viện—Daily Activities in a Monastery
Phần 5 (180-232) 
181. Sự Đắc Thành Trí Tuệ Trong Phật Giáo
 The Achievement of Wisdom in Buddhism 
182. Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm và Thiền Tập
 The Anapanasatisuttam and Zen Practice
183. Kiến Thức Bát Nhã—Prajna Knowledges
184. Tứ Niệm Trú—Four Basic Subjects of Buddhist Meditation
185. Mười Đề Mục Suy Niệm trong Thiền Tập—Ten Recollections in Meditation
186. Niềm Vui Trong Giáo Pháp—Dharma-Joy
187. Thượng Pháp Ưng Xả—One Should Not Grasp Even Noble Doctrines
188. Năm Triền Cái trong Thiền Tập—Five Hindrances in Meditation
189. Chánh Niệm Theo Quan Điểm Nhà Thiền
 Right Mindfulness in the View of Meditation
190. Pháp Hữu Vi—Functioning Dharmas
191. Pháp Vô Vi—Unconditioned Dharmas
192. Không Tận Hữu Vi Không Trụ Vô Vi—Not Exhausting the Mundane State
193. Thân-Tâm-Cảnh Vô Ngã—No-self of “Body-Mind-Environment”
194. Tu Tập Hơi Thở—Cultivation of the Breathing
195. Chướng Ngại—Obstructions
196. Năm Tâm Chướng Ngại—Five Mental Mondages
197. Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật—Prajna-Paramita Emancipation
198. Sân Hận và Thiền Tập—Anger and Zen Practice
199. Tỉnh Lặng—Calmness
200. Năm Thứ Vọng Tưởng—Five Kinds of False Thinking
201. Sáu Thứ Hằng Trú cho Hành Giả—Six Stable States for Zen Practitioners
202. Mười Phương Pháp Thuần Thục Nghi Tình—Ten Methods of Maturing Doubts 
203. Tham Thiền-Niệm Phật và Thiện Ác
 Meditation-Buddha Recitation and “Kusala-Akusala”
204. Tâm Thanh Tịnh Quốc Độ Thanh Tịnh—Pure Minds-Pure Lands
205. Vạn Vật Thuyết Pháp—All Things Are Preaching the Dharma
206. Thiền và Giới Luật—Zen and Vinaya
207. Lục Diệu Môn—Six Wonderful Doors
208. Đạt Đến Giác Ngộ và Giải Thoát—To Reach Enlightenment and Emancipation 
209.Mười Đề Mục Suy Niệm—Ten Recollections 
210. Đại Quyết Tâm Trong Thiền Tập—Great Determination in Zen Practice
211. Tâm Tướng—Mind in Action
212. Bát Nhã—Prajna
213. Bát Nhã và Cái Dụng của Thức cũng như Vô Thức
 Prajna and Conscious and Unconscious Functions 
214. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa—Maha-Prajna-Paramita
215. Tánh—Nature
216. Lý Tánh—Absolute Nature
217. Bảy Bước Quán Thân—Seven Steps of Contemplation in the Body
218. Tứ Niệm Xứ—Four Kinds of Mindfulness
219. Thiền Quán về Pháp—Contemplation of Mind-Objects
220. Sáu Loại Tâm Tánh—Six Kinds of Temperament
221.Tự Tánh—Self-Nature
222. Tự Tánh Theo Lục Tổ Huệ Năng—Self-Nature According to Hui-Neng
223. Tứ Thời Tỉnh Thức—Wakefulness At All Times
224. Sự Lựa Chọn của Người Tu Thiền—Zen Practitioners’ Choice
225. Cảm Thọ của Người Tu Thiền—Feelings of a Zen Practitioner
226. Sáu Suy Tư Đến Xả—Six Indifferent Investigations
227. Sáu Suy Tư Đến Hỷ—Six Pleasurable Investigations
228. Sáu Suy Tư Đến Ưu—Six Unpleasurable Investigations
229. Sáu Pháp Đưa Đến Định Tĩnh
 Six Things that Lead to Right Reflection on Tranquility
230. Sống Với Thiền—To Live With Zen 
231. Ngay Trong Kiếp Nầy—In This Very Life
232. Thiền Trong Đời Sống Hằng Ngày—Zen In Daily Life
Tài Liệu Tham Khảo

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn