Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
HT Thích Viên Định