Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Thích Đồng Ngộ - Thích Nguyên Hùng