Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
MAHA THONGKHAM MEDHIVONGS