Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Rinpoche Khenchen Thrangu Thích Nữ Trí Hòa Việt dịch