Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Chánh Trí Mai Thọ Truyền