Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Thích Nữ Thuần Bạch