Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Diệu Liên Lý Thu Linh