Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Ni Sư Thích Nữ Trí Hải