Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Tâm Diệu - Trí Tánh - Nguyên Giác - Nguyễn Minh Tiến Thực Hiện