Tuyên Ngôn Hòa Bình

14 Tháng Mười Hai 201200:00(Xem: 7731)

TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH

Nguyên Giác dịch sang tiếng Anh


Thiền là một con đò dùng để đưa người rời bỏ bờ khổ đau và vô minh để tới bờ của an lạc và giải thoát; do vậy, một Thiền sư sống và làm việc như một người lái đò để giúp chúng sinh.

 

Thiền Sư Pháp Thuận (915-990) một lần từng đóng vai người lái đò để đưa một quan sứ Trung Quốc qua sông, và giúp giữ gìn hòa bình cho dân tộc Việt.

 

Năm 986, Lý Giác vâng lệnh Vua Trung Quốc đã tới Việt Nam. Lê Đại Hành lúc đó là Vua Việt Nam, thỉnh cầu Thiền sư Pháp Thuận đóng vai người lái đò để đưa Lý Giác qua sông.

 

Thấy hai con ngỗng bơi, Lý Giác ngâm 2 câu thơ:

Đôi ngỗng bơi song song,

ngưỡng mặt ngó ven trời.

 

Thiền sư Pháp Thuận, trong vai người lái đò, đọc hai câu thơ khác mang âm vận phù hợp:

 

Lông trắng trên dòng nước biếc

Chân hồng bơi trên sóng xanh.

 

Lý Giác ngạc nhiên vì một người dân thường ở Việt Nam có thể tức khắc làm thơ như thế.

 

Một hôm, Vua Lê Đại Hành hỏi Thiền sư Pháp Thuận về vận nước. Pháp Thuận làm bài thơ:

 

Khi dân tộc và đạo pháp như dây mây đan vào nhau

Trời Nam sẽ thái bình

Khi Phật pháp được vua quan tu học,

cả nước sẽ hết đao binh.

 

Từ đó, bài thơ được xem như là bản tuyên ngôn hòa bình của Việt Nam.

 

PHÁP THIỀN

Hãy cảm nhận hơi thở vào và ra,

và hãy để toàn thân cảm nhận hơi thở.

Đừng nghĩ gì về quá khứ hay tương lai,

hãy thư giãn và để mọi thứ an nghỉ trong cái đang là.

 

Băng hình có thể xem ở đây:

http://youtu.be/gpfuA2MKmzY

A DECLARATION OF PEACE

Translated into English by Nguyen Giac


Zen is used as a ferry to move people from the shore of suffering and ignorance to the shore of peacefulness and enlightenment; thus, a Zen master lives and works as a ferryman to help people.

 

Zen Master Phap Thuan (915-990) once acted as a ferryman to take a Chinese diplomat across a river, and helped preserve peace for Vietnamese people.

 

In 986, Ly Giac, the representative of the Chinese King, came to Vietnam. Le Dai Hanh, the king of Vietnam at the time, asked Zen Master Phap Thuan to act as a ferryman to carry Ly Giac over a river.

 

Seeing two geese swimming in the river, Ly Giac spoke two lines of poetry:

Two geese swim parallel,

face upward and watch the corner of the sky.

 

Zen Master Phap Thuan, still in disguise as the ferryman, spoke another two lines with correct rhyme:

 

The white feathers float on green water,

The red feet stir blue waves.

 

Ly Giac was so surprised that a normal person in Vietnam would instantly speak poetic lines.


One day, King Le Dai Hanh asked Zen Master Phap Thuan about the future of the nation. Phap Thuan composed a poem:

 

The South Sky will enjoy peace

when the nation and Buddhism entwine like vines.

The whole country will sheathe swords

when Buddhist practice is held in high regard by rulers.

 

Since then, the poem has been recited as Vietnam’s declaration of peace.

 

MEDITATION

Just feel the breaths in and out,

and let your body feel the breaths.

Think neither of the past or the future,

relax and let everything rest as it is.

 

The video can be watched here:

http://youtu.be/gpfuA2MKmzY


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn