Yết ma thành lập BĐH lâm thời Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế

28 Tháng Bảy 201521:25(Xem: 4827)
Bạch Phật Yết ma thành lập Tăng Đoàn
Bạch Phật Yết ma thành lập Tăng Đoàn
BIÊN BẢN CÁC NGÀY HỌP KHOÁNG ĐẠI

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

THỪA THIÊN HUẾ


(Ngày 04-05-06 tháng 3 năm 2014)

(Kiểm điểm – Thảo luận Phật sự – Cung thỉnh Ban Điều Hành Tăng Đoàn)


BIÊN BẢN SỐ 1

Ngày 04/3/2014, tại Chùa Phước Thành, Huế

-  Chủ tọa:    Hòa thượng Thích Thiện Hạnh

-  Thư ký:      Hòa thượng Thích Thiện Tánh

                        Thượng tọa Thích Minh Đức

                         Đại đức Thích Minh Nhiếp

            Nội dung:

            Chư tăng tại trú xứ Thừa Thiên Huế, qua một chuỗi sự kiện thương tâm xẩy ra trong thời gian qua, đã làm cho thất chúng đệ tử Phật chốn cố đô vốn trầm lắng và nhiều tố chất chịu đựng nghịch cảnh triền miên, nhưng đã không hờn dỗi trách cứ, hay xu phụ; vẫn đứng thẳng trên đôi chân, nhận ra đâu là tà, chánh, chân, ngụy, đâu là bổn phận trách nhiệm của Tỳ kheo tăng – ni đối với tổ quốc, đạo pháp và dân tộc. Chấp nhận khó khăn, đứng lên, lấy sáu pháp hòa kính làm nền tảng, cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà lý tưởng, ngôi nhà chung của GHPGVNTN, đã bị chuột bọ, mối mọt gậm nhấm, đục khoét, sập đổ, đau thương nước mắt hàng triệu người con Phật. Ngôi nhà tâm linh ấy, phải được xây dựng, phải được bảo vệ và truyền thừa trong sáng, đúng hiến chương.

            Trong tinh thần đó, hôm nay, 04/3/2014, chư tăng đã triệu tập phiên họp khoáng đại, tại văn phòng chùa Phước Thành. Nhận định ưu khuyết điểm, thảo luận các Phật sự mới và cung thỉnh Ban Điều Hành (lâm thời) Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế, để tiếp tục các Phật sự hoằng pháp lợi sanh như trước đây.

            Trong các phiên họp nầy, Hòa thượng Chủ tọa đã trả lời thấu đáo các câu hỏi được đặt ra: Về danh xưng –  khuôn dấu – Giấy đầu thư…

    Về danh xưng: Trước đây trong thời gian đang vận động, chư tăng đề nghị dùng tạm danh xưng “Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”. Nhưng nay, sau thời gian vận động, đa số chư tăng xin đề nghị lên Trung ương dùng danh xưng chính thức là “Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” (viết tắt TĐGHPGVNTN).

    Về khuôn dấu: Xin đề nghị lên Trung ương, tạm dùng khuôn dấu cá nhân, để ấn ký trên các văn thư điều hành các Phật sự cần thiết.

    Giấy đầu thư: Chư tăng Thừa Thiên Huế đề nghị lên Trung ương mẫu giấy đầu thư như:

    logoTĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

    BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN HUẾ

   VP: Chùa Phước Thành, số 360  Phan Chu Trinh – Huế, ĐT : (054) 3821122.

                             Phật lịch 25….                                                           Số: …./BĐH/TTH/….

Trên đây là 3 vấn đề chư Tăng Thừa Thiên Huế đề nghị lên Trung ương.

 ——————————————————————————-

BIÊN BẢN SỐ 2

Ngày 05/3/2014 tại chùa Bảo Quang

            4. Vấn đề BHD/GĐPT Thừa Thiên sinh hoạt hàng tháng tại chùa Bảo Quang, mỗi tháng 2 ngày, 14 và 30 âm lịch, trước đây thuộc thẩm quyền của Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế. Nay Ban đại diện đã được giải thể, trở về sinh hoạt Tăng đoàn, nên vào ngày 26 tháng Giêng âm lịch (25/2/2014) chư tăng đã có thông báo cho BHD/GĐPT Thừa Thiên, trước ba ngày, tạm nghỉ sinh hoạt tại chùa Bảo Quang một thời gian để đôi bên có thời gian sắp đặt, ổn định sinh hoạt. Đó là lẽ thường tình, là điều phải có và tất yếu. Bất cứ một tổ chức tập thể nào, dù đạo hay đời cũng phải có thế.

            Hơn nữa, trong thời gian qua, GHPGVNTN gặp nghịch cảnh nghiêng ngã, bởi nội trùng trong và ngoài nước, cấu kết nhau, thao túng, lũng đoạn Giáo hội. Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên đã có những nói năng, viết lách và hành xử miệt thị chư tăng, trái hiến chương GHPGVNTN, vượt ngoài quyền hạn cho phép của quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam, điều 24, 25, mục IX, chương II, trang 11.

            Hệ quả dẫn đến phạm tam quy, gây tác động lớn đến sự hòa hợp tăng, chống trái lý tưởng Tăng đoàn, có ảnh hưởng không tốt đến lý tưởng giáo dục thanh thiếu nhi của GĐPT Việt Nam, GHPGVNTN.

            Trong phiên họp ngày 05/3/2014, tại chùa Bảo Quang, chư tăng đồng thuận với quyết định đã thông báo ngày 26/1/Giáp Ngọ (25/2/2014) cho BHD/GĐPT Thừa Thiên, tạm thời nghỉ sinh hoạt tại chùa Bảo Quang, kể từ ngày 29 tức 30/1/Giáp Ngọ (28/2/2014) và đề nghị Huynh trưởng các cấp tại Thừa Thiên, có hướng bầu lại Ban Hướng Dẫn mới, cho phù hợp với nội quy và quy chế GĐPTVN, GHPGVNTN. Nhất là giữ gìn nghiêm minh lý tưởng giáo dục thanh thiếu nhi của GĐPTVN.

            Các cấp Huynh trưởng, các đơn vị GĐPT thuộc các quận, huyện, thành phố, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế sinh hoạt tại địa phương như thường lệ lâu nay, không thay đổi, dưới sự hướng dẫn của ủy viên thanh niên. Trường hợp có nhu cầu kỵ giổ, các trại họp bạn, trại hạnh, trại hiếu hoặc tập trung huấn luyện sinh hoạt, học giáo lý, các cấp bậc, các ngành… liên hệ với vị ủy viên thanh niên hoặc vị trú trì, để giải quyết.

 ———————————————————————

 BIÊN BẢN SỐ 3

Ngày 06/3/2014, tại chùa Phước Thành

            5. Cung thỉnh Ban Điều Hành (lâm thời): Chư tăng đã cung thỉnh Ban Điều Hành lâm thời Tăng Đoàn Giaó Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế như sau:

BAN ĐIỀU HÀNH (LÂM THỜI)

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN THỪA THIÊN HUẾ

- Chiếu hiến chương GHPGVNTN, bản tu chỉnh ngày 12/12/1973, bởi Đại hội GHPGVNTN khóa V.

- Chiếu hiện tình GHPGVNTN bị nội trùng khuynh loát, phân hóa nội bộ.

- Chiếu nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN.

- Chiếu văn kiện Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn GHPGVNTN công bố ngày 20/2/2014.

- Chiếu biên bản các phiên họp khoáng đại tại chùa Phước Thành và chùa Bảo Quang ngày 04-05-06/3/2014.

- Chiếu nhu cầu Phật sự.

Nay cung thỉnh:

Ban Điều Hành (Lâm Thời)

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tỉnh Thừa Thiên Huế

như sau:

1. Ban Cố Vấn:

- Hòa Thượng Thích Diệu Tánh.

- Hòa Thượng Thích Tánh Đạt.

2. Ban Điều Hành:

- Trưởng Ban:                                           – Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh

      – Phó Ban:                                           – Hòa Thượng Thích Chí Thắng

      – Phó Ban:                                           – Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

      – Chánh Thư Ký:                                 – Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

      – Phó Thư ký:                                      – Đại Đức Thích Minh Nhiếp

- Ủy Viên Tăng Sự:                 – Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn

- Ủy Viên Văn Hóa:                – Hòa Thượng Thích Chơn Phương

              Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Huệ

- Ủy Viên Từ Thiện Xã hội:    – Đại Đức Thích Tín Hạnh

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Minh Thiệu

- Ủy Viên Nghi Lễ:                   – Thượng Toạ Thích Khế Viên

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Tín Pháp

- Ủy Viên Thanh Niên:            – Thượng Toạ Thích Minh Đức

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Minh Siêu

- Ủy Viên Kiến Thiết.             – Thượng Tọa Thích Tâm Không

- Ủy Viên Cư Sỹ:                     – Hòa Thượng Thích Chí Thắng

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Tịnh

- Ủy Viên Giáo Dục:               – Đại Đức Thích Minh Chơn

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Hạnh Phương

- Ủy Viên Hoằng Pháp:         – Đại Đức Thích Minh Tuệ

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Khánh

- Ủy Viên Tài Chính:             – Hòa Thượng Thích Chơn Phương

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Khánh Nhân

- Thủ Quỹ:                                – Hoà Thượng Thích Chơn Niệm

                                                   – Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

            Thành viên Ban Điều Hành (lâm thời) Tăng Đoàn GHPGVNTN được chư tăng đồng thuận yết ma thông qua, kết thúc các phiên họp.

Huế, ngày 10 Tháng 03 Năm 2014.

Trưởng Ban Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh

Xem nguyên bản:
1.-BDH-TD-TTH2.-BDH-TD-THH3.-BDH-TD-THH4.-BDH-TD-TTH5.-BDH-TD-TTH
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 110)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 254)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 649)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 639)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!